Kašpar Martin

profilova fotografie

Vys­tu­doval Soukro­mou střední školu pod­nika­tel­skou a tex­tilní v Novém Jičíně — obor Módní návrhář (2003). Od roku 2003 studuje na Střední uměleck­o­průmyslové škole v Uher­ském Hradišti — obor Užitá fotografie (2007) a souběžně také od roku 2006 studuje na Insti­tutu tvůrčí fotografie FPF Slezké uni­verz­ity v Opavě, kde v současné době studuje magisterské studium. Objek­tem jeho fotografické tvorby se stal sub­jek­tivní doku­ment, barevný dokument a převážně portréty svých gen­er­ačních souput­níků. V současné době se také věnuje grafice a postprodukci a kameře (BursukaFilm), se kterým točí převážně Sev. Afriku a Evropu. V roce 2003 získal titul Design­era roku v kat­e­gorii volná tvorba na Mladém mód­ním tvůrci v Jihlavě MMT. Poté se už věno­val pouze fotografii. Účastní se pro­jektu Marka Malůška Umění pomáhat v Uher­ském Hradišti, v roce 2009 získal cenu kreativ­ity na FFZ fotofes­ti­val Zno­jmo s fotografickým sou­borem Per­fect day in Zno­jmo. Své práce vys­tavo­val jak v České repub­lice, tak v zahraničí (např. Měsíc fotografie ve Varšavě, 2. místo Mediterano Barcelona a Alžir/červený kříž/ 2012, 2013). Zúčast­nil se něko­lika skupinových výs­tav, ale také vys­tavuje samostatně. Mar­tin Kaš­par rovněž pub­liko­val v něko­lika časopisech např: Lidové noviny, Mladá fronta Dnes, FotoVideo nebo Moravskoslezký deník...at.

MgA. Martin Kašpar
Švédská 12
Olomouc 77900
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel/Phone: +420 605 346 523

  

|| Portrét/Autoportrét/Osobní deník

Zásadním tématem pro moji fotografickou práci je osobní deník.
Považuji za nezbytné letmo se dotknout psychologického pohledu na osobní prostor (deník), na bezprostřední okolí každého z nás. V tomto případě se nejedná ani tak o materiální zázemí, jako spíše o osoby, které mě obklopují, které mě míjejí, které jsou mi blízké či neznámé. Ovšem ale není to jen o lidech a přátelích ale patří tam i věci, které nás obklopují a kterými se obklopujeme.
 Zkrátka, náš osobní prostor (deník) představuje neomezený výčet lidí, věcí a myšlenek, se kterými je náš život spjat. Zjednodušeně řečeno, jedná se o vztah osoby k jejímu životnímu prostoru a všemu, co jej může určovat. Zajímavým aspektem tohoto vztahu je lidská identita, která „určuje chování a přístupy člověka k sobě a ke světu, k okolí a prostředí, ve kterém žije.
Další možnou variantou pojmutí osobního prostoru (deník) může být odlišení prostoru vnitřního, tedy našich pocitů, vjemů, zážitků či představ, a vnějšího, čítajícího vše, co nás obklopuje. Neboť jsme utvářeni jak okolním světem, tak i svým vnitřním životem. Ovlivňují nás, formují. Lidé, jejich činnost a vzájemné vztahy, předměty, se kterými manipulujeme, či příroda, s níž více či méně souzníme. Vzpomínky, touhy, komplexy, představy.

|| Medailon osobnosti Alois Baránek, 2014

|| Ema - Everyday Scenes, 2013-2014

|| Extrémně lokální, 2013

|| Afroportál, 2011-2013

|| My, 2012

|| Dovolená očima vozíčkáře Miguela, 2012

|| Reflex reality, 2011

|| Sběrači pomerančů, 2010

 || Perfect day, 2009

Portrét/Autoportrét/Osobní deník