Koronczi David

 

davidk

Narodil som sa 12. júna 1990 v Banskej Bystrici, vyrastal v meste Lučenec na južnom Slovensku.

Momentálne som študentom výtvarnej fotografie na Institutu tvlrčí fotografie v Opave. Povolaním som grafik, DTP operátor a kurátor nezávislej platformy Priestor /J. Kármána 2, Lučenec, SR/,ktorá sa zameriava na prezentáciu a popularizáciu dnešnej tvorby. Kurátorskými i autorskými projektami sa zameriavam predovšetkým na analytický prístup pri vytváraní hraníc súčasného umenia a ich následnému búraniu. Ak by som mal nejakým spôsobom škatuľkovať svoju autorskú prácu, zrejme by som siahol po postkonceptualizme, i keď estetizáciou svojich vecí samozrejme narúšam základné tendenčné predpoklady tohoto smeru. Fascinácia fotografickým procesom a materiálnymi atribútami fotografie vedie k spoločným
rysom , i keď sa snažím do svojich prác vložit i subjektívny, emočný pohľad.

K založeniu /spolu s partnerkou Martinou Szabóovou a sochárom Martinom Malachovským/ Priestoru sme pristúpili s dôvodu absencie akejkoľvek kriticky mysliacej platformy v našom domovskom meste. Cieľom inštitúcie je podpora tvorby súčaných autorov a ich následná prezentácia. Priestor sa profiluje ako progresívna, umelecko - popularizačná platforma založená na výstavnej a publikačnej činnosti, organizácii odborných workshopov a komunikácii s inštitúciami podobného zamerania v stredoeurópskom kontexte.


Miestami ťažko nachádzam hranicu medzi kurátorstvom a autorstvom a snažím sa každú výstavu v Priestore ponímať z časti ako vlastný projekt. K tomu podriaďujem výber autorov a inštaláciu vybraných prác. Samozrejme s akcentom na autorovo posolstvo a zmysel jeho práce.

D.K.  9. augusta 2012

 

Narozen: 12. června1990, Banská Bystrica

Vzdělání: od roku 2011 Insitut tvůrčí fotografie - Slezská univerzita v Opavě

Přehled zaměstnání:

Kurátor, Priestor - nezávislá platforma současného umění

Fotograf, DTP operátor, Fotolaborant Centrum FotoŠkoda

Výběr z výstav:

2011 - Náhodná estetika, Priestor

2011 - 100% DK, Priestor

2009 - Stereodelírium, Dom kultúry mesta
Lučenec, spoločná výstava /P. Balko, N. Varga, M. Szabóová,
D. Koronczi/

Kontakt: (SK) +421 907 837 550, (CZ) +420 608 210 476, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

|| Krajinky (2010 - 2011)

Fotografie z rokov 2010 až 2011.
Východiskovým formálnym prvkom tejto série sú zmetky, nepodarky fotografií, ktoré vznikli ako vedľajší produkt môjho zamestnania, čoby operátora veľkoformátovej tlače. Zaujímavosť a variabilita už vzniknutých a vytlačených, zalaminovaných a následne z nejakého dôvodu rozrezaných a vyhodených záberov ma núti zamyslieť sa nad pominutelnosťou fotografie. Zamerievam sa na krajinárske zábery a vytváram z nich malé biotopy a ekosystémy vo svete zátišia.

 

|| Moje najkrajšie fotografie (2011)

Súbor Moje najkrajšie fotografie, formálne spadajúci do žánru zátišia, zobrazuje osobné a milované fotografie, z ktorých publikum však žiadnu nerozozná, nevidí a dochádza tak ku subjektívnej reinterpretácii. Každý si môže dosadiť obrázky z vlastnej vizuálnej banky. Táto séria je teda akousi nostalgizujúcou reflexiou, na druhej strane ale hovorí mierne sarkasticky o médiu fotografie, ktoré podľa môjho názoru stráca svoje primárne posolstvo, teda jej fyzickú prítomnosť v našom okolí nahrádza jeden harddisk.

 

|| Odlesky (2012)

Séria fotografií z rokov 2008 - 2011, sekundárne rekomponovaných na jar roku 2012.
Materiálna podstata fenoménu fotografie je pre mňa dlhodobo predmetom analytického prístupu k tomuto médiu. Predošlé cykly /Moje najkrajšie fotografie - 2011, Krajinky - 2010 až 2011/ sú podobne nakolnené k formálnym aspektom fotografie. Obsahová stránka je nepochybne dôležitá, avšak do popredia výraznejšie vystupuje reflexia už spomínaných materiálnych atribútov. Pre sériu Odlesky prirodzene volím nostalgicky ladený akcent na odlesky povrchu fotografií. Snímam zábery s osobného archívu, ktoré navodzujú spomienky a ukotvujú tým súčasnosť.